پختن گل رس در سفالگری چگونه انجام می شود؟

خشک کردن و پختن گل رس در سفالگری